Algemene Voorwaarden

vertrouwlijkheid

Cliëntgegevens worden op zorgvuldige manier opgeslagen, verwerkt, beveiligd en gearchiveerd. Voor GGZ-dossiers in het algemeen geldt een bewaarplicht van 20 jaar. Een cliënt heeft te allen tijde recht op inzage en afschrift van diens dossier.

Wij hebben als individuele behandelaren en als team beroepsgeheim. Dit betekent onder meer dat medische informatie over de cliënt en de behandeling uitsluitend wordt verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden stemt de cliënt in met het verstrekken van informatie over de behandeling aan de verwijzer, meestal de huisarts.

betaalwijze & afspraken

Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. De factuur gaat direct naar de cliënt die vervolgens de factuur declareert bij diens zorgverzekeraar. Deze bepaalt voor welk percentage van het bedrag de cliënt in aanmerking komt voor vergoeding. Meestal ligt dit rond de 75%. De cliënt hoeft het verschil niet bij te betalen.

De cliënt ontvangt wekelijks per e-mail een factuur van de behandelingen en draagt er zorg voor dat de factuur direct bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Zodra de cliënt de vergoeding ontvangt van de zorgverzekeraar, maakt de cliënt binnen 48 uur het van de zorgverzekeraar ontvangen bedrag over naar de Praktijk voor Neuropsychologie. Bij betalingsachterstand is de Praktijk voor Neuropsychologie gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten tot de cliënt voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen. Betalingsachterstand zal uiteindelijk leiden tot inschakeling van een incassobureau waarbij alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen ten laste komen van de cliënt. 

Afspraken beginnen en eindigen op tijd. Als de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, gaat dit af van de beschikbare behandeltijd. Het annuleren van afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren. Dit kan telefonisch 06-536 48743 of via een email aan: info@rtms.nu

Wanneer wij niet tijdig bericht ontvangen van verhindering dan worden kosten in rekening gebracht: 35,- euro voor een gemist consult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

algemeen

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren en hebben geen crisisdienst. Bij acute noodsituaties adviseren wij de cliënt contact op te nemen met de huisartsenpost.

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden:

  • geeft de cliënt toestemming aan de Praktijk voor Neuropsychologie om diens gegevens, die nodig zijn om de behandeling correct uit te voeren, op te slaan en te verwerken
  • geeft de cliënt toestemming tot het verstrekken van informatie omtrent de behandeling aan de verwijzer van de cliënt
  • ontvangt de cliënt na de intakefase via diens e-mailadres een behandelplan waarin staan: DSM-5 diagnose, behandeldoel, soort therapie en geplande einddatum.
  • verklaart de cliënt op dit moment en tijdens de behandeling bij de Praktijk voor Neuropsychologie niet ingeschreven te staan bij een ander GGZ-instelling. De cliënt verklaart tevens niet op een wachtlijst bij een andere GGZ-instelling te staan.
  • gaat de cliënt akkoord met bovengenoemde annuleringsregeling
  • gaat de cliënt akkoord met de hierboven genoemde betaalwijze van de therapie